Badania marketingowe są zazwyczaj definiowane jako regularny, obiektywny i celowy proces pozyskiwania. Ważnym aspektem jest także analizowanie informacji niezbędnych do podejmowania wszelakich decyzji marketingowych. Badania marketingowe powinny być przede wszystkim zorganizowane i wcześniej dokładnie zaplanowane jako ważny element systemu informacji marketingowej w badanej firmie. Wszelkie tego typu badania powinny być realizowane na podstawie ogólnych standardów i wytycznych obiektywności. Często badania marketingowe mylone są z analizą rynku. Uzyskane wnioski można wykorzystać przede wszystkim w strategii marki i działaniach social media. Celowość procesu związana jest z ukierunkowaniem na rozwiązanie konkretnego problemu przedsiębiorstwa. Podział badań marketingowych jest szeroki. Możemy dokonać podziału badań marketingowych ze względu na czas trwania badań oraz rodzaj poszukiwanych informacji. Natomiast podział badań ze względu na rodzaje poszukiwanych informacji, możemy podzielić na ilościowe i jakościowe.

Czym są badania marketingowe?

Badania marketingowe i ich etapy realizacji

Wczesne, a zarazem dokładne planowanie badań marketingowych jest bardzo ważnym działanie. Podzielić je można na trzy główne etapy, które w pełni pozwolą uzyskać kompletność wszystkich informacji, takimi etapami są:

  1. Określanie problemu badawczego – sporządzenie zestawu kilku, bądź nawet kilkunastu pytań badawczych, które pozwolą pomóc w określeniu problemu badawczego

  2. Formułowanie hipotez oraz ich weryfikacja – o całkowitym wyniku hipotez mogą zdecydować bieżące sygnały z rynku, informacji z działów sprzedaży, a także obsługi klienta

  3. Opracowanie planu badań – warto pamiętać, że taki plan musi uwzględnić przeprowadzenie badań poszukiwawczych, opisowych, a także przyczynowo – skutkowych. W opracowaniu planu powinno znaleźć się potwierdzenie poprawności sformułowanych hipotez i problemów badawczych, opisanie zjawisk i wszystkich dotychczasowych procesów oraz wyjaśnienie badanej sytuacji i określenie związków przyczynowo - skutkowych.

Wyżej wymienione sposoby pozwalają podjąć wszystkie prawidłowe decyzje, dotyczące rynkowej obecności marki, a tym samym powodując redukcję wszelkiego ryzyka podjęcia wszelkich niewłaściwych decyzji.

Podział badań

Można dokonać podziału badań marketingowych ze względu na rodzaj badań. Kryteriami do tego typu rodzaju badań jest między innymi okres trwania, poziom precyzyjności, jednostki odpowiedzialne za prowadzenie badań oraz obiekt badań. Badania marketingowe można sklasyfikować według zgromadzonych informacji. W takowych przypadkach możemy wyróżnić zarówno badania eksploracyjne oraz badania eksplanacyjne. Te pierwsze są przede wszystkim badaniami opinii ekspertów, badaniami zogniskowanymi, analizami danych ze wszystkich wtórnych informacji oraz analizami rozmaitych przypadków. Natomiast przeprowadzenie badań eksplanacyjnych ma na celu wyłącznie, wyjaśnienie problemu i określenie jego głównych przyczyn. W tego typu badaniach można wyróżnić również badania opisowe oraz badania eksperymentalne.