Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Podczas XV sesji Rady Miejskiej radni powołali komisję doraźną do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów Miasta Świętochłowice. Złożono także skargi i odwołania na postanowienia RIO oraz wojewody.

W trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbyła się 10 czerwca (poniedziałek) radni powołali do życia komisję doraźną. To precedens na skalę kraju, ponieważ 5-osobowy skład dał sobie czas do końca 2020 r. na zbadanie przyczyn fatalnej kondycji finansowej miasta.

„Tylko i wyłącznie ustalenie zachowań wywołujących niekorzystne dla gospodarki miejskiej zdarzenia, a także osoby, które się tych zachowań dopuściły, będzie umożliwiało skuteczną ochronę prawną dobrego imienia Gminy Świętochłowice. Jednocześnie ustalenia poczynione przez organ stanowiący Miasta Świętochłowice w zakresie, o którym tu mowa, pozwolą skierować w odpowiednim zakresie i pod właściwym adresem zawiadomienia do właściwych organów ścigania” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Wielu mieszkańców Świętochłowic sygnalizowało nam potrzebę poznania mechanizmów, które doprowadziły nasze miasto na skraj upadku oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych temu stanowi rzeczy – komentuje radny Jacek Kamiński, jej wnioskodawca. Jako przedstawiciele lokalnej społeczności w jej imieniu chcemy prześledzić ciąg zdarzeń, który spowodował sytuację, w której skazani jesteśmy na działania naprawcze i – jeśli zaistnieje taka konieczność – wyciągnąć konsekwencje – dodaje.

W skład komisji ostatecznie weszli radni Tomasz Grudniok, Rafał Łataś, Bożena Wojciechowska-Zbylut, Jacek Kamiński oraz Dawid Malcherek. W toku głosowania troje radnych, mimo zaproszenia, odmówiło udziału w pracach komisji. Radni pracować będą nad raportem w ramach standardowej wysokości diety. Zgodnie z zapisami uchwały komisja badać będzie prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów Miasta Świętochłowice i podległych im funkcjonariuszy publicznych w zakresie wpływu tych działań i zaniechań na stan finansów Miasta Świętochłowice w latach 2010-2018. Do zadań gremium należeć będzie w szczególności:

 • kontrola Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zawartych w niej przedsięwzięć,
 • kontrola zasadności przesunięć terminów wykupu obligacji oraz prawidłowości wykorzystania środków z emisji,
 • kontrola inwestycji jednorocznych pod kątem zabezpieczenia środków w planie finansowym,
 • weryfikacja przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych na koniec roku,
 • zasadność korzystania przez Prezydenta Miasta ze służbowej karty kredytowej oraz prawidłowość jej rozliczenia.

Kontrolą objęty będzie Urząd Miejski, jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego, w których Miasto Świętochłowice posiada ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu oraz spółki od nich zależne. Jeśli radni uznają to za konieczne, będą mogli korzystać z opinii i doradztwa specjalistów. Raport ze swoich działań komisja ma przedłożyć do końca 2020 roku. Poza tą uchwałą radni złożyli odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej programu postępowania naprawczego oraz skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w temacie sesji z 2 maja 2019 roku.

Podjęto także dwie uchwały w charakterze zmian kosmetycznych: budżetową (dotacja 3 500 zł) oraz w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców (dostosowanie treści uchwały do wymagań Wojewody Śląskiego.

 • 62416325_2325647031011909_4784218260616773632_n.jpg
 • 62263692_2224294207880733_6184674583216390144_n.jpg
 • 62498076_765295657218281_8222689629489332224_n.jpg
 • 62259696_320107855578891_2676560392653635584_n.jpg
 • 62436352_1346441405487555_3993873166379253760_n.jpg
 • 62457122_460251468058862_4904527707691286528_n.jpg
 • 64317962_2337242399674720_6489981139451641856_n.jpg
 • 62324181_599226550584901_5774798892017123328_n.jpg
 • 62551320_320153855587077_6178004206947926016_n.jpg