Mieszkańcy Świętochłowic mogą zgłaszać się do debaty nad raportem o stanie gminy 2023
Mieszkańcy Świętochłowic mają niepowtarzalną okazję, by uczestniczyć w debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2023. To doskonały moment, aby wyrazić swoje opinie, pytania i obawy dotyczące funkcjonowania naszego miasta.
  1. Termin składania zgłoszeń: do 19 czerwca 2024 r.
  2. Wymagane pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców.
  3. Debata odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej.
  4. Maksymalnie 15 mieszkańców może zabrać głos w debacie.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomina, że aby wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy muszą złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisami, zgłoszenie to musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób.

„W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: (…) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (…)” – czytamy w ustawie o samorządzie gminnym.

Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania. Osoby popierające zgłoszenie również muszą podać swoje dane i złożyć własnoręczny podpis. Ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wykluczając możliwość złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną.

Warto pamiętać, że zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej do 19 czerwca 2024 r., czyli dzień przed zaplanowaną sesją Rady Miejskiej, podczas której przedstawiany będzie raport. Urząd Miejski w Świętochłowicach jest czynny od poniedziałku do piątku w różnych godzinach, co warto wziąć pod uwagę przy składaniu zgłoszeń.

Debata nad raportem o stanie gminy to ważny element demokracji lokalnej, umożliwiający mieszkańcom bezpośrednie wyrażenie swoich opinii na temat zarządzania gminą. To także okazja do zadawania pytań i przedstawienia własnych sugestii dotyczących kierunku rozwoju miasta.

Jeśli chcesz wziąć aktywny udział w kształtowaniu przyszłości swojego miasta, nie zapomnij o terminie składania zgłoszeń i dołącz do grona osób zabierających głos w tej ważnej debacie.


Opierając się na: Urząd Miasta