Fundusz Kompensacyjny dla Poszkodowanych Pacjentów w Świętochłowicach
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych to nowa inicjatywa, która ma na celu ułatwienie pacjentom dochodzenia roszczeń związanych z leczeniem w szpitalach. Dzięki temu funduszowi, osoby poszkodowane podczas pobytu w placówkach medycznych będą mogły liczyć na szybkie i proste uzyskanie rekompensaty finansowej.
  1. Rekompensaty dla pacjentów do 200 tys. zł.
  2. Świadczenia dla rodzin zmarłych pacjentów do 100 tys. zł.
  3. Wnioski można składać od 6 września 2023 roku.
  4. Brak konieczności udowadniania winy placówki medycznej.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został stworzony, aby uprościć proces ubiegania się o odszkodowanie dla pacjentów, którzy doznali uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia lub ulegli zakażeniu szpitalnemu podczas leczenia. W przypadku śmierci pacjenta, o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny – dzieci, rodzice, małżonek lub partner.

Zgodnie z informacjami od Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca, uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem jest stwierdzenie, że zdarzenie, którego można było uniknąć, miało miejsce z powodu niezgodności świadczenia zdrowotnego z aktualną wiedzą medyczną lub zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej.

Maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta wynosi 200 tys. zł. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie wynosi do 100 tys. zł dla każdej uprawnionej osoby. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 6 września 2023 roku. Procedura jest uproszczona, aby maksymalnie ułatwić pacjentom dostęp do wsparcia finansowego.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że działalność funduszu ma na celu nie tylko wsparcie finansowe dla poszkodowanych, ale także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów. „Jestem przekonany, że działalność Funduszu wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Personel medyczny będzie miał mniejszą obawę przed ujawnianiem zdarzeń niepożądanych, co z kolei umożliwi szybszą pomoc pacjentom i wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych” – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

Fundusz obejmuje zdarzenia, które miały miejsce po wejściu w życie ustawy, jak również te wcześniejsze, jeżeli pacjent dowiedział się o szkodzie po 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od daty zdarzenia.

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia znajdą na stronie Rzecznika Praw Pacjenta wzór wniosku oraz wiele przydatnych informacji, które ułatwią skorzystanie z wsparcia Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.


Opierając się na: UM Świętochłowice