Spotkanie z mieszkańcami oraz ankieta internetowa to dwie uzupełniające się formy konsultacji społecznych dotyczących dalszych losów tzw. domków fińskich, czyli zespołu pięciu domów mieszkalnych zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 25, 27, 29, 31, 33. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji.

W spotkaniu, które odbyło się 8 listopada w Centrum Kultury Śląskiej „Grota” wzięło udział kilkunastu mieszkańców, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowanych dalszym losem zabudowań. Na bazie faktów dotyczących historycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów dotyczących zabudowań, mieszkańcy zaproponowali szereg rozwiązań, które następnie ujęte zostały w badaniu ankietowym. W trwającym tydzień sondażu internetowym wzięło udział 778 uczestników.

  • 219 osób (28,1%) opowiedziało się za pozostawieniem i wyremontowaniem wszystkich domków wraz z przywróceniem funkcji mieszkalnych
  • 135 osób (17,4%) uważa, że najkorzystniejsze dla miasta i mieszkańców byłoby wyburzenie domków i przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe
  • 113 głosów (14,5%) zebrała koncepcja pozostawienia i wyremontowania wszystkich domków wraz z przywróceniem funkcji użytkowych
  • 102 uczestników ankiety (13,1%) wybrało sprzedaż domków „za złotówkę” pod warunkiem zachowania zewnętrznych walorów estetycznych budynków
  • 88 ankietowanych (11,3%) zagłosowało za pozostawieniem jednego symbolicznego budynku służącego celom kulturalnym i społecznym oraz zagospodarowaniem pozostałego terenu jako przestrzeni plenerowej o podobnym charakterze
  • 56 osób (7,2% ) za najbardziej korzystne uznało pozostawienie jednego symbolicznego budynku służącego celom edukacyjno-historycznym oraz stworzenie historycznej „trasy następcy tronu” wzdłuż ul. Chorzowskiej
  • 37 głosów (4,8%) zebrała koncepcja wyburzenia domków i przeznaczenie terenu pod inny cel publiczny
  • 28 osób (3,6%) opowiedziało się za wyburzeniem domków i przeznaczeniem terenu pod parking

Najczęściej pojawiającymi się propozycjami ze strony mieszkańców były ponadto sugestie dotyczące stworzenia w tym miejscu przestrzeni zielonej (skwer, park, miejsce nasadzeń drzew, teren rekreacyjny itd.). Osoby wypełniające ankiety proponowały również stworzenie w tym miejscu domu samotnej matki lub żłobka oraz rozwiązania hybrydowe, zgodnie z którymi ocaleniu i remontowi jednego z domków przeznaczonego na cele historyczno-edukacyjne, turystyczne itd. towarzyszyć mogłoby oddanie pozostałych w ręce prywatnego inwestora lub organizacji pozarządowych.

W najbliższych miesiącach poszczególne warianty zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem szacowania kosztów i możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego. Rozpatrzone zostaną również aspekty prawne zaproponowanych rozwiązań oraz zakres ich społecznego oddziaływania. Ostateczne decyzje władz miasta podane zostaną do publicznej wiadomości w przyszłym roku.