Wczoraj policyjna profilaktyk przeprowadziła spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach. Prelekcje dotyczyły w głównej mierze odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Wczoraj mundurowa ze świętochłowickiej komendy przeprowadziła spotkanie z uczniami czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach. Ukierunkowane było na bezpieczeństwo dorastających mieszkańców miasta, a przede wszystkim przekazanie uczniom informacji dotyczących przejawów demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny. Ponadto punktem pogadanki była również tematyka agresji wśród młodzieży. Policjantka wyjaśniła młodzieży, że bycie niepełnoletnim nie oznacza, że jest się bezkarnym. Ponadto w trakcie spotkań policjanta skupiła się na temacie związanym z niebezpieczeństwem płynącym z niewłaściwego korzystania z internetu.
Ideą wszystkich spotkań o tematyce odpowiedzialności prawnej nieletnich jest nie tylko wskazanie młodzieży, jaka jest odpowiedzialność karna za popełnione czyny. Ważne jest również, w jaki sposób należy postępować, aby zachowanie nie było przejawem demoralizacji, które po pewnym czasie możne sprowadzić młodego człowieka na „złą drogę".


Przypominamy!


Na podstawie Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, czyn karalny to:

 • przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
 • wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.

Ponadto według ustawy:

 • postępowania w sprawach o demoralizację stosuje się wobec osób, które ukończyły 10 lat i nie są pełnoletnie;
 • postępowania w sprawach o czyny karalne – wobec osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat;
 • wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego lub środka poprawczego – wobec osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Ku przestrodze warto wiedzieć jakie środki może zastosować sąd wobec nieletniego:

 1. upomnienie;
 2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części,do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób, lub do zaniechania używania substancji psychoaktywnej;
 3. nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego;
 4. nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej;
 5. nadzór kuratora sądowego;
 6. skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej,
 7. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;
 8. przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia
 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej;
 10. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 11. umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym.

Rodzice również, po części mogą ponieść odpowiedzialność przed sądem za swoje dzieci.


Sąd rodzinny może:

 • zobowiązać rodziców albo opiekuna nieletniego do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym w razie potrzeby wykonania odpowiedniej diagnozy nieletniego, oraz z podmiotem wykonującym działalność leczniczą;
 • zobowiązać rodziców albo opiekuna nieletniego do współpracy z młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii w zakresie realizacji obowiązku nauki przez nieletniego, jego socjoterapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zobowiązać rodziców albo opiekuna nieletniego do naprawienia w całości, albo w części szkody wyrządzonej przez nieletniego lub do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 • Na zdjęciu policyjny profilaktyk prowadzący prelekcje w szkole podstawowej
 • Na zdjęciu policyjny profilaktyk prowadzący prelekcje w szkole podstawowej
 • Na zdjęciu policyjny profilaktyk prowadzący prelekcje w szkole podstawowej