Czym zwalczać chwasty jednoliścienne w kukurydzy?

Uprawa kukurydzy wymaga kompleksowego zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych. Można w niej wyróżnić zasadniczo dwa terminy aplikacji herbicydu — przed wschodami i po jej wschodach. W materiale przybliżone zostaną rozwiązania, które przydatne są w zwalczaniu chwastów jednoliściennych. Do najczęściej występujących w uprawie kukurydzy chwastów z tej rodziny, zalicza się chwastnicę jednostronną oraz perz właściwy, nieco rzadziej problemem są włośnice i wiechlina.

Zwalczanie perzu właściwego

Przed wschodami kukurydzy do zwalczania perzu właściwego można zastosować herbicyd nieselektywny zawierający glifosat. Jest to najlepszy sposób radzenia sobie z tym chwastem wieloletnim, ponieważ skutecznie zwalcza części nadziemnie oraz powoduje zamieranie rozłogów. Oznacza to, że perz właściwy nie odbija podczas sezonu wegetacyjnego z potraktowanych środkiem roślin. Wczesna aplikacja herbicydu zawierającego glifosat niesie jednak ryzyko, że nie wszystkie rozłogi wypuściły części nadziemne — mogą wystąpić kolejne wschody z nietraktowanych roślin.

Do zwalczania perzu właściwego po wschodach kukurydzy można wykorzystać jedną z substancji czynnych z grupy sulfonylomocznika (grupa 2 wg HRAC): nikosulfuron lub rimsulfuron. Należy wówczas zastosować najwyższą z zalecanych dawek, która określana jest w praktyce rolniczej mianem "perzowej". Podobnie jak w przypadku substancji czynnej glifosat wymienione wcześniej dwa związki pobierane są tylko przez liście chwastów i co ważne, nie powodują całkowitego zamierania rozłogów perzu właściwego.

Co na chwastnicę jednostronną?

Do zabiegów nalistnych wykorzystywane są dwie substancje czynne zwalczające również perz właściwy — nikosulfuron i rimsulfuron, ale w niższej dawce. Oba związki pobierane są przez liście chwastów, dlatego też zwalczają chwasty rosnące w momencie aplikacji. W związku z tym są one wykorzystywane z reguły do zabiegów wykonywanych po 3-4 liściu kukurydzy, faza ta zbiega się z zakończeniem wschodów większości chwastów jednoliściennych. Herbicydy na chwasty jednoliścienne w kukurydzy oraz innych roślinach uprawnych dostępne są na: https://osadkowski.pl/srodki-ochrony-roslin/chwasty-jednoliscienne--c-001117

Do zabiegów wykonywanych przed wschodami kukurydzy oraz w jej niskich fazach rozwojowych można wykorzystać substancje czynne s-metolachlor lub flufenacet. S - metolachlor dostępny jest w mieszaninach formulacyjnych lub samodzielnie np. w herbicydzie Colorado 960 EC, natomiast flufenacet występuje tylko w produktach wieloskładnikowych.